Griķu pamatskolas skolas padomes darba galvenie uzdevumi 2018./2019.m.g

Veicināt izglītojamo vecāku iesaistīšanos sava bērna izglītošanas procesā.
​Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties izglītojamo karjeras izglītības īstenošanā.
Līdzdarboties izglītojamo mācību motivācijas veidošanā.
Turpināt kopā ar izglītojamajiem iesaistīties  labdarības pasākumos.

Griķu pamatskolas Skolas padomes sastāvs 2018./2019.mācību gadā
Skolas padomes priekšsēedētāja: Baiba Šumina

Skolas padomes priekšsēedētāja vietniece: Gunita Ūdre

Skolas direktors: Daiga Vīlipa

Pedagogi: Lilita Vanaga , Iveta Neidere , L.Baltrušaite , M.Priede

Atbalsta personāls: medicīnas māsa: Līva Ļevčenko

izglītības psihologs: Vija Ramane

Sociālais pedagogs: Inese Kalniņa