Griķu pamatskolas skolas padomes darba galvenie uzdevumi 2020./2021.m.g

Veicināt izglītojamo vecāku iesaistīšanos sava bērna izglītošanas procesā.
​Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties izglītojamo karjeras izglītības īstenošanā.
Līdzdarboties izglītojamo mācību motivācijas veidošanā.
Turpināt kopā ar izglītojamajiem iesaistīties  labdarības pasākumos.