Griķu pamatskolas skolas padomes darba galvenie uzdevumi 2023./2024.m.g.

Veicināt izglītojamo vecāku iesaistīšanos sava bērna izglītošanas procesā.
Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties izglītojamo karjeras izglītības īstenošanā.
Līdzdarboties izglītojamo mācību motivācijas veidošanā.
Turpināt kopā ar izglītojamajiem iesaistīties  labdarības pasākumos.

Griķu pamatskolas Skolas padomes sastāvs 2023./2024.mācību gadā

Skolas direktors: Daiga Vīlipa

Pedagogi: L.Vanaga, L.Baltrušaite, M.Lasmane

Atbalsta personāls: medicīnas māsa: M.Turķe, izglītības psihologs: M.Kubliņa.